Obchodné podmienky Združenia KIMEX (v ďalšom len odosielateľ) pre Slovensko:


Zpet do objednávky
  1. Tovar je dodávaný doporučenou dobierkovou zásielkou Českej pošty na základe došlej objednávky, ktorú urobí zákazník buď v objednávkovom formulári na týchto www stránkach, alebo priamo na e-mailovú adresu stud100@seznam.cz, prípadne telefonicky na č. 00420 603 511 121.

  2. Tovar je tiež možné odoslať len obyčajnou poštou, pokiaľ je hodnota tovaru uhradená vopred na účet odosielateľa č. IBAN CZ9455 000 000 000 665 276 028.

  3. Odosielateľ neprijme objednávku znejúcu na právnicku osobu, iba ak bude v adrese uvedená tiež fyzická osoba, pre ktorú je zásielka určená.

  4. Český odosielateľ je pri podaní dobierkovej zásielky na Slovensko viazaný podmienkami Českej pošty, ktoré stanovujú, že slovenský príjemca obdrží dobierkovú zásielku z Českej republiky podľa obchodných podmienok Slovenskej pošty. Tieto stanovujú, že slovenský príjemca obdrží dobierkovú zásielku po zaplatení dobierkovej čiastky uvedenej v CZK, ktorú Slovenská pošta prepočíta aktuálným kurzom do EUR, a ďalej čiastky, ktorú Slovenská pošta vyberie za prevod dobierkovej čiastky do ČR. Pretože Slovenská pošta používa k prevodu dobierkových čiastok službu Eurogiro u Poštovej banky a.s., príjemca zaplatí okrem dobierkovej čiastky ešte EUR 4,- za bezhotovostný a EUR 6,- za prevod hotovostný. Dobierkové poukážky sú vystavené vždy pre prevod bezhotovostný a príjemca by preto mal platiť iba čiastku EUR 4,-. Akceptovaním týchto obchodných podmienok slovenský príjemca akceptuje aj tento viacnáklad, ktorý odosielateľ nemôže ovplyvniť.

  5. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť udanej adresy a za prevzatie zásielky pod sankciou podľa odst. 10). Zásielku je možné adresovať buď na fyzickú adresu príjemcu, podnájomník vždy uvedie u svojho mena v adrese "u" a meno prenajímateľa, alebo ako "meno", "Poste restante" a "PSČ dodacej pošty". V prípade Poste restante pošta vydá zásielku tomu, kto preukáže, že sa volá ako príjemca v adrese, inú identifikáciu pošta neskúma.

  6. Tovar sa expeduje obvykle nasledujúci pracovný deň, najneskôr do dvoch nasledujúcich pracovných dní. Objednávku je možné bez akýchkoľvek sankcií stornovať, pokiaľ nebola ešte expedovaná.

  7. V prípade, že je objednávka expedovaná, je adresátovi táto skutočnosť spolu s podacím číslom zásielky avizovaná na kontakt, ktorý v objednávke uvedie. V prípade, že neuvedie pre avízo žiadny kontakt, súhlasí s prevzatím rizika nedoručenia a s následkami podľa odst. 10).

  8. V prípade, že adresát nie je poštovým doručovateľom zastihnutý, pošta je povinná zanechať v jeho poštovej schránke "Oznámenie o doručení zásielky" a prípadne s odstupom niekoľkých dní 1 urgenciu. Pokiaľ nie je adresátom do 14 dní od dátumu Oznámenia vyzdvihnutá, zásielka sa vracia odosielateľovi.

  9. V prípade, že adresát zásielky nedostane tovar do 3 pracovných dní od dátumu expedície, je jeho povinnosťou sa v systéme Českej pošty na http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovanizasilky.php presvedčiť, kde sa jeho zásielka nachádza a aj v prípade, že jeho dodacia pošta príchod zásielky v jeho eventuálnej neprítomnosti písomne neoznámila, túto zásielku si na pošte vyžiadať. Pokiaľ pošta trvá na tom, že takáto zásielka nedošla, je adresát povinný si v tomto zmysle vyžiadať od pošty písomné potvrdenie, ktoré si ponechá k eventuálnej dispozícii odosielateľa pre prípad, že pošta zásielku nedohľadá, nevydá a napriek tomu ju vráti odosielateľovi ako "nevyzdvihnutú". Pokiaľ príjemca nezíská takéto potvrdenie, znamená to, že príjemca nevyvinul potrebnú súčinnosť pri vyzdvihnutí zásielky s následkami podľa odst. 10).

  10. Vrátenie zásielky predstavuje pre odosielateľa čistú stratu zbytočne vyplateného poštovného a túto skutočnosť odosielateľ eviduje od 1.3.2014 ako záväzok pôvodného príjemcu vrátenej zásielky. V prípade, že odosielateľ dostane objednávku od objednávateľa, u ktorého eviduje tento druh záväzku, takúto objednávku potvrdí iba s aktuálnou cenou navýšenou o evidovaný záväzok.

Zpet do objednávky